Stadgar för AKF Göteborg

 • § 1 Föreningen
 • § 2 Föreningens säte
 • § 3 Föreningens mål
 • § 4 Föreningens medlemmar
 • § 5 Föreningens årsmöte
 • § 6 Extra årsmöte
 • § 7 Föreningens styrelse
 • § 8 Verksamhet och räkenskapsår
 • § 9 Föreningens beslutsordning
 • § 10 Valberedning
 • § 11 Revision
 • § 12 Stadgeändring och stadgetolkning
 • § 13 Föreningens upplösande
 • § 1 Föreningens uppgift och omfattning
  Föreningens namn är ”Adopterade koreaners förening – Göteborg”.
  Föreningen förkortas ”AKF-Gbg”.
  Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
  Föreningen är öppen för alla, men avser för adopterade oavsett kön och social tillhörighet.
 • § 2 Föreningens säte och verksamhet
  Föreningen har sitt säte i Göteborg, Sverige och har sina medlemmar i Västra Sverige.
  AKF-Gbg drivs genom styrelsemöten där man planerar medlemsaktiviteter under verksamhetsåret.
 • § 3 Föreningens syfte och mål
  Föreningens syfte är att skapa gemenskap och samhörighet för adopterade koreaner.
  Föreningens målsättning är att skapa möjligheter för adopterade koreaner att utbyta erfarenheter och kunskaper om det speciella med att vara adopterad.
  AKF-Gbg vill öka kunskapen om adoption.
  Föreningen skall även verka för att främja medlemmarnas intresse för Korea och koreansk kultur.
 • § 4 Föreningens medlemmar
  AKF-Gbg ansluter enskilda individer och familjer, som delar föreningens målsättning samt avlagt medlemsavgift.
  AKF-Gbg kräver respekt för varje enskild medlem i föreningen.
  Varje medlem är skyldig att ta del av och aktivt följa föreningens stadgar samt de för verksamheten gällande föreskrifter.

  • Mom 2 Medlemsavgift
   Medlemsavgift för AKF-Gbg fastställs av årsmötet och gäller från årsmötet.
   Nya medlemmar som skrivs in under verksamhetsåret betalar hel eller halvår av medlemsavgiften beroende på när de skrivs in på året.
  • Mom 3 Uteslutning
   Medlem som bryter mot stadgarna, skadar eller motarbetar föreningens mål kan uteslutas. Uteslutning beslutas av styrelsen med kvalificerad majoritet (2/3), efter det att den aktuelle medlemmen haft möjlighet att yttra sig inför mötet.
 • § 5 Föreningens årsmöte
  AKF- Gbg’s högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet skall infalla under de två första månaderna under verksamhetsåret.

  • Mom 2
   Till årsmötet kallas samtliga medlemmar. Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda minst 6 veckor före dess inledande.
  • Mom 3
   Medlem i AKF-Gbg äger rätt att inlämna motion till årsmötet.
   Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före årsmötets inledande.
  • Mom 4
   Om styrelsen presenterar proposition, skall dessa vara medlemmar tillhanda senast 2 veckor innan årsmötets inledande. Eventuella motionssvar skall dessa fall åtföljas.
  • Mom 5
   Medlem som närvarar, och är 15 år under årsmötet och finns upptagen på röstlängd, äger yttrande- och yrkanderätt. Rösträtt har endast adopterade koreaner.
  • Mom 6
   Årsmötet skall behandla:
   1. Fråga om årsmötets korrekta utlysande
   2. Upprätthållande av röstlängd
   3. Behandling av inkomna motioner och propositioner
   4. Fastställande av medlemsavgift
   5. Verksamhetsberättelse, bokslut och revision
   6. Verksamhetsplan
   7. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
   8. Val av ny styrelse
  • Mom 7
   Årsmötet skall protokollföras, och vara medlemmar tillhanda senast 2 månader efter årsmötets avslutande.
 • §6 Extra årsmöte
  Styrelsen, revisorer eller minst 10 medlemmar kan skriftligen begära extra årsmöte. Vid en sådan begäran, skall styrelsen på ett skyndsamt sätt sammankalla till ett extra årsmöte. I kallelsen till extra årsmöte skall framgå vilka ärenden som skall behandlas. Inga övriga frågor kan väckas.
 • §7 Föreningens styrelse
  Årsmötet utser en styrelse bestående av minst tre (3). Årsmötet beslutar om eventuellt val av suppleanter.
  Styrelsen, inklusive eventuella suppleanter får inte omfatta fler än tio (10) personer.

  • Mom 2
   Styrelsemedlems mandatperiod sammanfaller med ett verksamhetsår.
  • Mom 3
   Årsmötet utser föreningens ordförande, kassör och revisor. Övriga poster och ansvarsområden åligger det i styrelsen beslutas i konstitueringen.
  • Mom 4
   Styrelsen är det högsta beslutande organet, då inte årsmötet eller extra årsmöte är samlat. Det åligger styrelsen att ansvara för föreningens ekonomi, administration och löpande verksamhet.
  • Mom 5
   En styrelseledamot skall ha fyllt 15 år. AKF-Gbg’s styrelse skall utgöras av adopterade koreaner. Representanter för föreningen och firmatecknare skall utgöras av adopterade koreaner.
  • Mom 6
   Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelseledamöter är närvarande. Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet, vid lika röstetal, har ordförande utslagsröst.
  • Mom 7
   Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör. Firmatecknarna tecknar var och en för sig.
 • §8 Verksamhet och räkenskapsår
  Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
 • § 9 Föreningens beslutsordning
  Föreningens högsta organ är årsmötet. Styrelsen leder AKF-Gbg’s verksamhet och är under verksamhetsåret det högsta beslutande organ. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för AKF-Gbg’s verksamhet och för att fattade beslut genomförs.
  Årsmöte, extra årsmöte och styrelsen kan tillsätta utskott eller kommitté, för att fullgöra en ålagd uppgift. Utskott äger inget beslutsmandat. Kommitté är beslutförande inom direktiv som delgivits dem.
  Utskott och kommittéer upplöses av det tillsättande organet om uppdraget inte är tidsbestämt. 
 • §10 Valberedning
  Årsmötet utser en valberedning om minst två (2) personer. Valberedningen har som uppgift att bereda förslag för nästkommande val av styrelse, revisorer och andra förtroendeposter. 

 • §11 Revision
  Årsmötet utser revisor eller revisionsgrupp.
  Revisor(erna) har till uppgift att löpande granska och ta del av protokoll, räkenskaper och övriga handlingar som berör verksamheten. Revisor(erna) har rätt att ta del av AKF-Gbg’s handlingar när de så önskar. Revisor(erna) skall avlämna revisionsberättelse inför årsmötet. 
 • §12 Stadgeändring och stadgetolkning
  För stadgeändring, krävs att årsmötet så beslutar med kvalificerad majoritet (2/3). Om det råder oklarhet om hur stadgar skall tolkas, fattar styrelsen beslut i ärendet, efter hörande med revisorerna, tills ärendet kan prövas av årsmötet. En fastställd tolkning skall bifogas till de ordinarie stadgarna.
 • §13 Föreningens upplösande
  Föreningen upplöses då två på varandra följande ordinarie årsmöten så beslutar med kvalificerad majoritet (2/3). Eventuella tillgångar skall tillfalla verksamheter med anknytning till Korea och adoption.

Gäller 190126

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s